Such a mad world..

17 , Bulgaria. struggling with life.

internetmessiah:

I’ve decided I want to be cremated. Not when I die, just whenever. Surprise me.

(via thinly)

iridessence:

brittonius:

everyone. everywhere. everyday

Sometimes

(Source: zealous-scribbler, via abrainstorm)

(via prettiest-little-liar)

(via only-bulgarian-things)

'В мене никой не се влюбва наистина. Или бягат, или стават обсебени. Заживявам набързо в сърцата им. Някак кратко. Сезонно. И временно. Или пък, се вторачват в очите ми, сякаш аз съм единствено чудо. И се мъчат да вържат крилете ми, че летели били. Аз не искам такова обичане. Искам истинско. Като дишане лекo. Искам лесно и просто обичане. Без условия и без да ранява. Любовта, казват, трудна била.. Всъщност, май, ние трудна я правим.'
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter