Such a mad world..

17 , Bulgaria. struggling with life.

”Той не виждаше нищо друго освен пространство, в което щеше да е сам.”

butmydearthisismywonderland:

— ”Малкия зелен Бог на агонията” 

                                   Стивън Кинг

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter